Do końca roku szkolnego pozostało: 6 Wirtualny spacer po szkole

Kalendarz

Kalendarz organizacyjny na rok szkolny 2017/18

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

 4 września 2017 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

 23 grudnia 2017 r. - 1 stycznia 2018 r.

3.

Ferie zimowe

 15 - 26 stycznia 2018 r. 

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

5.

Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych 
(zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)

 30-31 października 2017 r.
 2-3 listopada 2017 r.
 30 kwietnia 2018 r.
 2 maja 2018r.
 4 maja 2018 r.
 1 czerwca 2018 r. 

6.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

 22 czerwca 2018 r.

7.

Ferie letnie

 23 czerwca - 2 września 2018 r.

 

Terminarz klasyfikacji po I i II semestrze
rok szkolny 2017/18

1.

Terminarz klasyfikacji śródrocznej

5 grudnia - powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz ocenach nagannych zachowania
14 grudnia - powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych oraz ocenie zachowania
13 grudnia -  zebrania z rodzicami uczniów klas I - III
13-14 grudnia - zebrania z rodzicami uczniów klas IV - VII (wywiadówki)
9 stycznia - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna 
12 stycznia - Rada Pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację 
26 stycznia - koniec I semestru 
6 lutego - Rada Pedagogiczna podsumowująca I semestru

2.

Terminarz klasyfikacji końcowej

15 maja - powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz nagannych ocenach zachowania
29 maja - powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych oraz ocenie zachowania
12 czerwca - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna   
11-12 czerwca - egzaminy klasyfikacyjne
19 czerwca - Rada Pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację końcową i promocję uczniów 
27 czerwca - Rada Pedagogiczna podsumowująca II semestr 

UWAGA: do 7 dni od zakończenia zajęć - składanie podań do Dyrektora dot. zastrzeżeń do trybu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania
24-29 sierpnia - egzaminy poprawkowe

 

Harmonogram prac rady pedagogicznej i spotkań
z rodzicami
rok szkolny 2017/18

1.

Terminarz spotkań
z rodzicami uczniów

klas I - III: 13 września, 15 listopada, 14 grudnia, 14 marca, 29 maja
klas IV - VII: 13-14 września, 15-16 listopada, 13-14 grudnia, 14-15 marca, 29-30 maja

2.

Terminarz prac rady pedagogicznej

posiedzenia: 12 września, 10 października, 14 listopada, 9 stycznia, 12 stycznia, 6 lutego, 13 marca, 8 maja, 12 czerwca, 19 czerwca, 27 czerwca, 27 sierpnia, 30 sierpnia


Informuje: Dyrektor Szkoły (Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 28 sierpnia 2017 r.)
Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie MEN z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. 2004. 199. 2046 z późn. zm.)
  • Wewnątrzszkolny System Oceniania