Do końca roku szkolnego pozostało: 6 Wirtualny spacer po szkole

N-l wspierający

Beata Aldoory -

Anna Rutkowska -

MIrosława Świtalska -

Marta Majczyna –

Natalia Cybulska – 

Barbara Napierała – Va 

Anna Kalisz – Vb

Anna Jarosz – VIa 

Violetta Sokołowska-Sas – VIB  

Kinga Twaróg – Obowiązki nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym (wspierający)

Nauczyciel jest opiekunem dzieci z orzeczeniem do integracji:

1. Dba o to, by dzieci będące pod jego opieką realizowały co najmniej podstawę programową.
2. Wspiera dzieci w pracy na lekcji, by mogły pracować z klasą lub organizuje im zadania zastępcze.
3. Motywuje do pracy uczniów łatwo zniechęcających się, którym brak wiary w swoje możliwości.
4. Wydłuża czas pracy oraz wspomaga dzieci podczas sprawdzianów, kartkówek i testów; dzieci o obniżonej
    sprawności manualnej mogą pracę podyktować nauczycielowi.
5. Indywidualizuje: program, metody, środki nauczania i uczenia się, by zapewnić każdemu dziecku uczucie
    radości i sukcesu.
6. Przygotowuje ćwiczenia na lekcje według indywidualnych potrzeb dzieci, jeżeli nie mogą one wykonywać
    zadań realizowanych w klasie.
7. Różnicuje prace domowe pod względem stopnia trudności, dostosowuje je do możliwości ucznia.
8. Systematycznie kontaktuje się z rodzicami oraz specjalistami prowadzącymi dzieci będące pod jego opieką
    po to, by zapewnić każdemu z nich skoordynowaną pomoc.
9. Konsultuje się z rodzicami/opiekunami w sprawie sposobu pracy z dzieckiem w domu.
10. Dba o uczęszczanie dziecka na zajęcia specjalistyczne na terenie Szkoły.
11. Współdecyduje w ocenianiu swoich podopiecznych.
12. Bierze udział w organizowaniu klasowych wycieczek i uroczystości, by zapewnić dzieciom wszechstronne
      zintegrowanie z klasą.
13. Czuwa nad przestrzeganiem zaleceń zawartych w orzeczeniach wydanych przez specjalistyczne poradnie.
14. W trzecim miesiącu nauki opracowuje indywidualny program terapeutyczny dla każdego dziecka  
      z orzeczeniem do integracji.
15. Przygotowuje dla nauczycieli nauczania blokowego (klas IV - VI) niezbędne informacje dotyczące
      specyficznych problemów dzieci z orzeczeniami wraz z ewentualnymi wskazówkami do pracy.