Pedagog terapeuta-reedukator

 
Pedagodzy terapeuci przyjmują interesantów po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. wewn. 134).
  • Zajęciami korekcyjno – kompensacyjnymi objęte będą dzieci z orzeczeniami oraz z opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
  • Głównym celem wyżej wymienionych zajęć jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwijanie i usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych niezbędnych w nauce czytania i pisania.
  • Wymienione cele mogą być osiągnięte poprzez wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych. We wstępnym okresie terapii przeprowadzona zostanie diagnoza pedagogiczna, dzięki której możliwe będzie sprawdzenie opanowania umiejętności czytania i pisania przez uczniów uczęszczających na zajęcia. Na podstawie przeprowadzonych badań dla każdego nowoprzyjętego ucznia, do końca listopada, zostanie opracowany indywidualny program pracy z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. Dla uczniów kontynuujących terapię programy będą aktualizowane a zaobserwowane zmiany zachodzące w rozwoju zapisane.
  • Zajęcia będą prowadzone raz lub dwa razy w tygodniu przez 30 – 60 minut, indywidualnie lub w grupach 2 – 5 osobowych (indywidualnie - w uzasadnionych przypadkach i za zgodą dyrektora szkoły).

 GDY MOJE DZIECKO BRZYDKO PISZE – dysgrafia dla rodziców

 Konkurs ortograficzny "Ortografia z wyobraźnią" - karta zgłoszenia

 Kolorowa ortografia