Erasmus+

PROJEKTY UNIJNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

 

Rok szkolny 2021/2022

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole realizowane są cztery projekty międzynarodowe w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ oraz dwa projekty eTwinning.

PROJEKTY Erasmus+

  • „Autystycy są wśród nas” – projekt realizowany w ramach Partnerstw strategicznych na rzecz edukacji szkolnej (Akcja 2).
  • DORIS - „Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły”; projekt realizowany
    w ramach Partnerstwa Strategicznego KA2, Współpraca dla innowacji
    i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwo na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej.
  • „Each Child Is Invaluable” - projekt Job shadowing
  • „BOZMO - Self-confidence and Motivation for Success” - Projekt Job shadowing


PROJEKTY eTwinning

  • „Welcome Autumn!” (projekt realizowany ze szkołami z Włoch, Rumunii, Litwy, Turcji)
  • „Each Child Is Invaluable” (ciąg dalszy działań związanych z projektem Job shadowing o tym samym tytule)
 

 ♦  Projekt „Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły”

           

NAZWA PROGRAMU/RODZAJ PARTNERSTWA:
Erasmus+ KA2 Projekt Partnerstwa Strategicznego. Współpraca dla innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwo na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej

GRUPY DOCELOWE
uczniowie,
nauczyciele,
rodzice/opiekunowie prawni
 
OKRES REALIZACJI
1 kwietnia 2021 – 31 marca 2023

OPIS PROJEKTU
W obliczu wybuchu pandemii wirusa SARS-CoV-2 i nagłego zamknięcia szkół, nauka została z dnia na dzień przeniesiona do świata wirtualnego. Sytuacja wymagała od nauczycieli natychmiastowego przystosowania się do nowych warunków i wdrożenia się w tryb pracy oparty na rozwiązaniach technologii cyfrowej. Priorytetem projektu jest pomoc nauczycielom w jak najlepszym wykorzystaniu tych zmian, również po powrocie do pracy w trybie stacjonarnym. Takie podejście pozwoli na udoskonalenie edukacji zdalnej, hybrydowej i  stacjonarnej w szkołach projektowych oraz podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych grup docelowych projektu: uczniów, nauczycieli i rodziców.

INSTYTUCJE PARTNERSKIE
Polska (Warszawa):
Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawa, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Szkoła Podstawowa z oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera (Białołęka), Szkoła Podstawowa nr 168 im. Czesława Niemena (Praga Południe)

Wielka Brytania (Cardiff): County Council of the City and County of Cardiff, Cardiff Metropolitan University, Introsport uk ltd, Meadowlane Primary School, Pencaerau Primary School

Hiszpania (Ferrol): CFR de Ferrol, CEIP Nicolás del Río Spain, CEIP A Laxe

Szwecja (Karlskrona): Kunskapsförvaltningen Karlskrona kommun, Rosenfeldtsskolan och Aspö skola, Hästöskolan

CELE PROJEKTU Z PODZIAŁEM NA GRUPY DOCELOWE
Uczniowie
- podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych i umiejętności uczenia się
umożliwienie współpracy z rówieśnikami z krajów partnerskich z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz udziału w międzynarodowej wymianie uczniowskiej
podniesienie poziomu kompetencji społecznych oraz jednej z kompetencji kluczowych: porozumiewania się w języku obcym i ojczystym poprzez współpracę i dzielenie się wiedzą na poziomie lokalnym i międzynarodowym
doskonalenie kompetencji międzykulturowych poprzez kontakt z rówieśnikami z krajów partnerskich
Nauczyciele - podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych oraz podniesienie samooceny w korzystaniu z narzędzi cyfrowych w nauczaniu, w trybie pracy stacjonarnej, zdalnej i hybrydowej
podniesienie poziomu kompetencji w zakresie pracy dydaktycznej w ramach nauczanych przedmiotów poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z nauczycielami z krajów partnerskich oraz wspólne wypracowywanie nowych rozwiązań i adaptowanie ich na grunt polskiej szkoły
rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz jednej z kompetencji kluczowych: porozumiewania się w języku obcym poprzez współpracę w środowisku międzynarodowym
Rodzice - zwiększenie zaangażowania się rodzin uczniów w życie szkoły
podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych poprzez korzystanie z różnych platform i aplikacji
wzrost samooceny w zakresie pomocy dzieciom w uczeniu się z wykorzystaniem technologii cyfrowych
 
REZULTATY PROJEKTU
W ramach projektu w szkołach partnerskich zostanie przeprowadzona diagnoza poziomu kompetencji cyfrowych w szkołach partnerskich. Zbadane zostaną też potrzeby i wyzwania związane z  używaniem technologii cyfrowych w trzech grupach docelowych: uczniów, nauczycieli i rodziców. Pozwoli to na zaprojektowanie i  wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań będących odpowiedzią na potrzeby i  wyzwania wyżej wymienionych członków społeczności szkół projektowych. Przełoży się to również na wzrost jakości edukacji cyfrowej w placówkach partnerskich i  podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, nauczycieli i rodziców.

Dzięki międzynarodowym wymianom, uczniowie nawiążą nowe znajomości z rówieśnikami z krajów partnerskich i podniosą swoje kompetencje społeczne, międzykulturowe, a także jedną z podstawowych kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku obcym. Włączenie rodziców/opiekunów prawnych w działania projektowe przyniesie zwiększenie zaangażowania się rodzin uczniów w życie szkoły. Wartością dodaną projektu będzie stworzenie środowiska szkolnego otwartego na współpracę na poziomie lokalnym i międzynarodowym. W ramach działań projektowych zostaną również opracowane materiały szkoleniowe dla nauczycieli z wykorzystaniem metody ‘design thinking’ (metoda twórczego rozwiązywania problemów). Rezultatem końcowym projektu będzie publikacja podsumowująca wszystkie działania projektu, tzw. przewodnik dobrych praktyk, który zostanie udostępniony warszawskim nauczycielom drogą elektroniczną.  

 

Rok szkolny 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 w naszej szkole realizowane są dwa projekty międzynarodowe w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

   Pierwszym z nich jest projekt zatytułowany „OTIZM ONLAR HEPIMIZIN” – „Autystycy są wśród nas” (Erasmus+ 2019-1-TR01-KA201-077188) realizowanyw ramach partnerstw strategicznych (KA 201) polegający na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, lokalnych lub regionalnych władz odpowiedzialnych za oświatę i innych organizacji działających na rzecz edukacji szkolnej. Celem działań takiego projektu jest wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.
Koordynatorem projektu jest szkoła turecka z Konii, a partnerami oprócz naszej szkoły są szkoły i placówki edukacyjne z Hiszpanii, Rumunii i Belgii.
Celem tego projektu jest zwiększenie świadomości na temat funkcjonowania uczniów autystycznych oraz wzmocnienie kompetencji nauczycieli pracujących w tej dziedzinie.
Realizacja tego projektu przewidziana jest na dwa lata i będzie finansowana ze środków unijnych programu Erasmus+.
Koordynatorem projektu ze strony szkoły jest wicedyrektor Anna Stec.

   Drugi projekt międzynarodowego programu Erasmus+ realizowany będzie w ramach tzw. Akcji KA1 (KA101) w obszarze edukacji szkolnej tzw. Job shadowing, czyli „obserwacja pracy”.
Tytuł projektu brzmi „EACH CHILD IS INVALUABLE” - „Każde dziecko jest jedyne w swoim rodzaju” (KA 2019-1-TR01-KA101-072096).
Koordynatorem projektu jest placówka oświatowa wspierająca edukację Selçuklu District Directorate Konya w Turcji.
W ramach tego projektu w dniach 30 marca – 3 kwietnia bieżącego roku będziemy gościć 12 nauczycieli z Konii w Turcji, którzy zainteresowani są naszymi doświadczeniami i rozwiązaniami w nauczaniu integracyjnym oraz w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Korzystając z umiejętności naszych nauczycieli oraz specjalistów szkolnych chcą oni wzbogacić swój warsztat pracy o metody i standardy stosowane w krajach Unii Europejskiej. Jednocześnie będą się dzielili z nami swoimi doświadczeniami i wymieniali pomysłami oraz rozwiązaniami wypracowanymi w ich placówkach.

Anna Stec