Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie

Nauczyciel wspierający

 

Klasy integracyjne zajmują w naszej szkolnej przestrzeni wyjątkowe i specyficzne miejsce. Dają szansę uczenia się, wychowania oraz wspólnej zabawy zarówno pełnosprawnym jak i niepełnosprawnym uczniom. 

Idea integracji oparta jest tutaj na wzajemnej i ścisłej współpracy między nauczycielem wiodącym i nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym.  W celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych i wychowawczych wszystkich podopiecznych działania pedagogów są odpowiednio zaplanowane, spójne i jednolite. Role obu nauczycieli są wymienne, a ich działania zawsze się uzupełniają. 

Zakres obowiązków nauczyciela wspierającego jest bardzo wszechstronny. Już w oddziałach przedszkolnych, obserwuje swoich podopiecznych, ocenia i realizuje ich potrzeby, diagnozuje poziom ewentualnych dysfunkcji, dostosowuje realizowany materiał oraz metody do ich możliwości. Często właśnie na tym etapie edukacji pedagogom wspierającym udaje się  „wyłapać” potrzebę diagnozy i współpracy z poradnią psychologiczno -pedagogiczną, w celu zapewnienia dziecku jak najlepszych warunków w dalszym etapie edukacji.

Ważnym zadaniem pedagoga wspierającego rozpoczynającego pracę w integracyjnej klasie pierwszej jest koordynowanie pracy zespołu opracowującego IPET (Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny). Wspólnie z nauczycielami pracującymi z dzieckiem, pod czujnym okiem szkolnych specjalistów i przy ścisłej współpracy z rodzicami, tworzony jest ten podstawowy dokument regulujący funkcjonowanie dziecka z orzeczeniem w szkole.  

Zadaniem pedagoga jest indywidualna praca z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i psychofizycznych w oparciu o indywidualny program, opierający się na zawartych w orzeczeniu zaleceniach. 

Podczas zajęć, pedagog wspierający, pracuje z każdym dzieckiem indywidualnie, pomagając mu w realizacji zadań. Dba o to, by dzieci włączały się w tok lekcji, by były aktywne, by miały szansę wypowiedzieć się na podany temat na forum klasy, zadaje dodatkowe pytania, bazuje na pracy z obrazem. 

Pedagog wspierając uczniów, dodatkowo angażuje ich do pracy, motywuje, pomaga w wypełnianiu zadań przewidzianych dla klasy. Na co dzień pedagog wspierający jest na większości lekcji swoich podopiecznych. W klasach młodszych 1 -3 uczestniczy w zajęciach zintegrowanych, zarówno w edukacji polonistycznej, matematycznej, plastycznej, muzycznej. Uczestniczy w zajęciach sportowych, a także podczas nauki języka obcego czy religii. W klasach starszych 4-8 pedagog wspiera uczniów w przedmiotach ścisłych oraz innych w zależności od ich potrzeb. 

Jego zakres obowiązków i zadań w klasie jest bardzo wszechstronny. Pomaga uczniom zapisywać zadania, prace domowe, pomaga wyjąć potrzebne książki, przybory z plecaka, otworzyć zeszyt czy ćwiczenia na właściwej stronie. Dostosowuje realizowany materiał, sprawdziany, karty pracy. Ściśle współpracuje z nauczycielami przedmiotów uczącymi w danej klasie, oraz wychowawcą. Czasem zdarza się, że pedagog wspierający jest jednocześnie wychowawcą klasy .

Podczas pisania sprawdzianów, testów dba o stopień zrozumienia zadań, naprowadza, pomaga zapisywać odpowiedzi, jeśli istnieje taka potrzeba. Jeśli test przekracza możliwości ucznia, pedagog dostosowuje treść do poziomu dziecka. Podczas dostosowanych egzaminów końcowych również towarzyszy uczniom z orzeczeniem.

Na zajęciach, również w-fu zwraca uwagę na prawidłowe przygotowanie uczniów, pomaga w wykonywaniu trudniejszych ćwiczeń udzielając wskazówek, motywuje i dopinguje, pomaga znieść porażki, rozwiązuje konflikty. Zajęcia w klasie integracyjnej są okazją do pogłębienia relacji społecznych, zauważenia i zrozumienia trudności innych rówieśników i zaradzenia im. Są okazją do niesienia pomocy i wsparcia, co dla dzieci chorych jest bardzo ważne, ponieważ daje im poczucie bezpieczeństwa i akceptacji Rolą pedagoga wspierającego jest kreowanie pozytywnych zachowań i atmosfery panującej w klasie.

Jednym z zadań pedagoga jest również ocena poziomu umiejętności ucznia. Wraz z nauczycielem prowadzącym lekcje, ustala on ocenę prac, klasówek, sprawdzianów, testów.  Na początku każdego roku szkolnego dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.

Pedagog wspierający uczestniczy wraz z klasą w różnorodnych wydarzeniach, wycieczkach, konkursach, zawodach sportowych podczas których włącza niepełnosprawne dzieci w życie klasy. Pomaga w dotarciu do celu, zwraca uwagę na bezpieczeństwo, pilnuje porządku, wspiera nauczyciela. 

Nauczyciel wspierający uczestniczy w zebraniach z rodzicami i codziennie ma kontakt z rodzicami dzieci niepełnosprawnych poprzez dziennik Librus, kontakt telefoniczny, a także jeśli istnieje potrzeba spotkania indywidualne. 

Dzięki ogromnej wiedzy, umiejętność i pasji, nauczycielom naszej szkoły udaje się utrzymać wysoki poziom kształcenia i wychowania uczniów pełnosprawnych i uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.  Planując i prowadząc zajęcia edukacyjne nauczyciel wiodący i pedagog wspierający uwzględniają indywidualne potrzeby, możliwości i umiejętności uczniów. Organizują pracę w ten sposób, aby umożliwić uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości i pozwolić na uzyskanie promocji do następnej klasy.