Nauczyciel wspierający

Nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym (wspierający) oraz pedagodzy terapeuci:

0a – Anna Rutkowska

0b – Katarzyna Szcześnik, Martyna Lewandowska

Ia – Anna Klewicka

Ib – Anna Piekarska

Ic – Paulina Brzezińska

Id – Beata Aldoory

IIa 

IIb – Anna Kalisz

IIc – Zofia Żółnierkiewicz

IIIa – Urszula Neubert

IIIb – Mirosława Świtalska

IVa – Ilona Siejda, Urszula Bieżuńska

Va – Bożena Bernacka

Vb – Edyta Łabuz

VIa – Violetta Sokołowska-Sas

VIb – Kinga Twaróg, Elżbieta Wódz

VIi – Beata Prusinowska

VIIc – Katarzyna Karpińska, Marcin Siejda

VIId – Edyta Łabuz

VIIIc – Barbra Napierała


Obowiązki nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym (opiekujących się dziećmi z orzeczeniem do integracji):

1. Dbanie o to, by dzieci będące pod jego opieką realizowały co najmniej podstawę programową.
2. Wspieranie dzieci w pracy na lekcji, by mogły pracować z klasą lub organizuje im zadania zastępcze.
3. Motywowanie do pracy uczniów łatwo zniechęcających się, którym brak wiary w swoje możliwości.
4. Wydłużanie czasu pracy oraz wspomaganie dzieci podczas sprawdzianów, kartkówek i testów (dzieci o obniżonej sprawności manualnej mogą pracę podyktować nauczycielowi).
5. Indywidualizacja: programu, metod, środków nauczania i uczenia się, by zapewnić każdemu dziecku uczucie radości i sukcesu.
6. Przygotowanie ćwiczeń do lekcji według indywidualnych potrzeb dzieci, jeżeli nie mogą one wykonywać zadań realizowanych w klasie.
7. Różnicowanie prac domowych pod względem stopnia trudności, dostosowanie ich do możliwości ucznia.
8. Systematyczne kontaktowanie się z rodzicami oraz specjalistami prowadzącymi dzieci będące pod jego opieką po to, by zapewnić każdemu z nich skoordynowaną pomoc.
9. Konsultowanie się z rodzicami/opiekunami w sprawie sposobu pracy z dzieckiem w domu.
10. Dbanie o uczęszczanie dziecka na zajęcia specjalistyczne na terenie Szkoły.
11. Współdecydowanie w ocenianiu swoich podopiecznych.
12. Branie udziału w organizowaniu klasowych wycieczek i uroczystości, by zapewnić dzieciom wszechstronne zintegrowanie z klasą.
13. Czuwanie nad przestrzeganiem zaleceń zawartych w orzeczeniach wydanych przez specjalistyczne poradnie.