Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie Terapeuta integracji sensorycznej, specjalista, SI, integracja sensoryczna

Terapeuta integracji sensorycznej

Czym jest integracja sensoryczna?

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ jest kompleksową metodą terapeutyczną stosowaną m.in. w terapii dzieci z opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym i trudnościami w nauce szkolnej. Twórczynią tej metody jest amerykanka Jean Ayres, która wykazała znaczenie trzech podstawowych systemów: dotykowego, przedsionkowego, propriocepcji w procesie prawidłowego rozwoju dzieci.

Integracja sensoryczna jest procesem neurologicznym przetwarzania  w mózgu informacji odbieranych przez zmysły naszego ciała oraz otoczenia w celu wykorzystania ich w codziennym życiu do celowego działania.

NA CZYM POLEGAJĄ ZAJĘCIA?

Zadaniem terapii SI jest dostarczenie dziecku podczas jego aktywności ruchowej kontrolowanej przez terapeutę ilości i jakości bodźców sensorycznych wywołujących w konsekwencji poprawę przetwarzania sensorycznego dziecka. Podczas terapii nie uczy się wykonywania konkretnych czynności, ale przez nowe wzorce ruchowe powoduje się właściwe przetwarzanie informacji sensorycznych.

DO KOGO SKIEROWANA JEST TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ?

Terapia integracji sensorycznej skierowana jest do uczniów oddziałów przedszkolnych, klas I – III wykazujących:

 • nadwrażliwość na bodźce czuciowe, słuchowe, wzrokowe, węchowe, reagujących na nadmierną stymulację zmysłową wycofaniem, pobudzeniem, agresją
 • obniżoną reaktywność na bodźce, poszukujących nadmiernej stymulacji
 • trudności w utrzymaniu równowagi oraz w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej, niezdarni i nieskoordynowani ruchowo, mających problem z nauczeniem się zabaw ruchowych
 • problemy w zakresie pisania, rysowania i motoryki małej (np. trudność związane z ubieraniem się, zapinaniem guzików, wiązaniem sznurowadeł, itp.)
 • trudności w zakresie planowania i wykonywania nowych ruchów i aktywności ruchowych


CEL TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 • Ocena rozwoju procesów sensomotorycznych dziecka.
 • Stymulacja bazowych systemów sensorycznych w celu normalizacji procesów rejestracji i przetwarzania bodźców wejściowych.
 • Stymulacja układu nerwowego i innych układów w celu pokonywania trudności edukacyjnych.
 • Dostarczenie w sposób kontrolowany odpowiedniej ilości bodźców zmysłowych tak, aby dziecko tworząc reakcję adaptacyjną (właściwą odpowiedź na wymogi otoczenia), poprawiło integrację, tych bodźców.
 • Wspomaganie dziecka w jego własnym dążeniu do samorozwoju.


PROCEDURA PRZYJĘĆ DZIECKA NA TERAPIĘ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Dzieci przyjmowane są w następującej kolejności:

 • posiadanie Orzeczenia o potrzebie do kształcenia specjalnego,
 • posiadanie Opinii Psychologiczno – Pedagogicznej, w której widnieją zalecenia do terapii integracji sensorycznej,
 • zgłoszenia nauczycieli/wychowawców klas,
 • zgłoszenia rodziców,
 • liczba miejsc ograniczona.


Obserwacja dziecka pod kątem oceny przetwarzania procesów sensorycznych.

Zanim dziecko rozpocznie terapię integracji sensorycznej:

 • Na początkowych spotkaniach zostaje przeprowadzona obserwacja dziecka według autorskiego arkusza Terapeuty SI.
 • Następnie na podstawie wyników obserwacji oraz kwestionariusza sensomotorycznego wypełnionego przez rodziców zostaje opracowany Indywidualny Program
 • Terapii dla każdego zapisanego ucznia.
 • W przypadku uczniów posiadających aktualną ocenę procesów przetwarzania sensorycznego terapia prowadzona jest według zaleconych wskazówek do terapeutycznych zawartych w diagnozie.


Ramowy Program Zajęć Terapeutycznych SI:

 • Stymulacja bazowych systemów sensorycznych (przedsionek, propriocepcja, dotyk)
 • Aktywności wyciszające (docisk)
 • Aktywności z obszarów wymagających pracy z dzieckiem (modulacji, różnicowania sensorycznego, planowania motorycznego, koordynacji posturalnej i okoruchowej). W tej części sesji włączane są stopniowo zadania wynikające z problemów dziecka według planu terapeutycznego.
 • Aktywności wyciszające (stymulacja dotykowa i dociskowa).


Zapraszamy do obejrzenia
zajęć dodatkowych z SI.

Integracja sensoryczna w naszej szkole. Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022