Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego dla cudzoziemców i reemigrantów. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu dla cudzoziemców i reemigrantów. SP342 - Cudzoziemiec Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie cudzoziemiec, reemigrant, dodatkowe zajęcia, zajęcia wyrównawcze

Cudzoziemiec

Pojawienie się w szkole ucznia cudzoziemskiego czy reemigranta jest dla społeczności szkolnej nie tylko wyzwaniem, ale i szansą na spotkanie z odmienną kulturą, zwyczajami, językiem. Cieszymy się z takich spotkań!

Pamiętajmy, że

Prawo oświatowe przewiduje dla cudzoziemców oraz Polaków powracających z zagranicy dodatkowe zajęcia - więcej w: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1283)

W naszej szkole oferujemy:

1. Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego - dla uczniów przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki.

  • Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze, nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo.
  • Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.

 

2. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu - dla uczniów w odniesieniu do których nauczyciel prowadzący ten przedmiot stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych.

  • Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupach, w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo.
  • Tygodniowy rozkład dodatkowych zajęć wyrównawczych ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.

 

UWAGA: Łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych, o których mowa powyżej , nie może być wyższy niż 5 godzin lekcyjnych tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia.

Warto wiedzieć, że:

Od grudnia 2014 r. w Warszawie funkcjonuje Centrum Wielokulturowe z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 54. To miejsce aktywności lokalnej i spotkania kultur, w którym każdy znajdzie odpowiednią dla siebie ofertę edukacyjną, kulturalną i doradczo-informacyjną. Centrum powstało w celu wspierania integracji międzykulturowej i obywatelskiej mieszkańców Warszawy. Szczegółową ofertę Centrum znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.centrumwielokulturowe.waw.pl/