Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie terapeuta, reedukator

Pedagog terapeuta-reedukator

Spis treści:
Kim jesteśmy i co robimy?
Nasze projekty
Warto_przeczytać


Kim jesteśmy i co robimy?


Głównym celem zajęć jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwijanie i usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych niezbędnych w nauce czytania i pisania. Zajęciami korekcyjno – kompensacyjnymi objęte będą dzieci z orzeczeniami oraz z opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Wymienione cele mogą być osiągnięte poprzez wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych. We wstępnym okresie terapii przeprowadzona zostanie diagnoza pedagogiczna, dzięki której możliwe będzie sprawdzenie opanowania umiejętności czytania i pisania przez uczniów uczęszczających na zajęcia. Na podstawie przeprowadzonych badań dla każdego nowoprzyjętego ucznia, do końca listopada, zostanie opracowany indywidualny program pracy z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. Dla uczniów kontynuujących terapię programy będą aktualizowane a zaobserwowane zmiany zachodzące w rozwoju zapisane.
Zajęcia będą prowadzone raz lub dwa razy w tygodniu przez 30 – 60 minut, indywidualnie lub w grupach 2 – 5 osobowych (indywidualnie - w uzasadnionych przypadkach i za zgodą dyrektora szkoły).

Nasze projekty

 

Warto przeczytać