Aktualności

25.03.2020

Organizacja nauczania zdalnego

 
Organizacja nauczania zdalnego w SP 342 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że w okresie od dnia 25.03.2020r. do 10.04.20r. obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące nauczania na odległość, STAJE SIĘ ONO OBOWIĄZKOWE.

Niniejszy dokument zawiera nowe zasady pracy szkoły w tym okresie.

1.    KOMUNIKACJA pomiędzy nauczycielami a uczniami/rodzicami odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus. 

 • Wychowawca koordynuje pracę zespołu klasowego. Monitoruje systematykę logowań uczniów i rodziców do dziennika elektronicznego. W sytuacji, gdy uczeń/rodzic nie odczytuje informacji, wychowawca kontaktuje się z rodzicami telefonicznie z informacją o konieczności bieżącego odczytywania wiadomości przez ucznia oraz rodzica w dzienniku elektronicznym.
 • W przypadku nieskuteczności podjętych działań, wychowawca zgłasza ten fakt wicedyrektorowi/dyrektorowi szkoły; do rodziców zostaje wówczas wysłane oficjalne pismo z informacją o konieczności kontaktu ze szkołą.
 • Indywidualne trudności w bieżącej komunikacji oraz dostępności do Internetu rodzice omawiają z wychowawcą klasy.
 • Dla uczniów, którzy nie posiadają warunków technicznych do zdalnego nauczania np. brak komputera i/lub dostępu do Internetu, nauczyciele przygotowują materiały papierowe. Materiały do pracy dla ucznia odbierają rodzice (okienko podawcze
  w siedzibie szkoły przy ul. Strumykowej 21A).
 • Rodzice dzieci nieposiadających warunków technicznych do pracy zdalnej dostarczają do szkoły (okienko podawcze w siedzibie szkoły przy ul. Strumykowej 21A) prace wykonane przez uczniów.
 • Konsultacje z nauczycielami odbywają się według grafiku, który zostanie przesłany
  w terminie późniejszym, oddzielną wiadomością.
 • Specjaliści oraz nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe będą się kontaktować
  z rodzicami/uczniami poza harmonogramem.
 • Rodzice informują nauczycieli z wyprzedzeniem o niemożności udziału dziecka w zaplanowanej lekcji video i ustalają sposób uzupełnienia zaległości.

2.    SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ

a) wybór programów i materiałów:

 • Zdalne nauczanie będzie prowadzone z wykorzystaniem platform: dziennik elektroniczny Librus, Office 365.
 • W pracy zdalnej będą wykorzystywane źródła i materiały elektroniczne rekomendowane przez MEN (np. e-podręczniki, strona OKE itp.)  oraz inne wskazane przez nauczyciela danego przedmiotu.
 • Nauczyciele w nauczaniu zdalnym będą wykorzystywać podręczniki i materiały ćwiczeniowe używane dotychczas przez uczniów.

b) organizacja pracy z uczniami:

 • wychowawcy klas I – III i oddziałów przedszkolnych codziennie, wysyłają materiały edukacyjne do rodziców i uczniów poprzez zakładkę zadania domowe lub wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus.
 • w klasach IV-VIII przesyłanie materiałów odbywa się według harmonogramu przesłanego Państwu przez wychowawcę klasy, poprzez zakładkę zadania domowe w dzienniku elektronicznym Librus.
 • Nauczyciele specjaliści oraz inni prowadzący zajęcia dodatkowe z uczniami będą wysyłać materiały edukacyjne zgodnie z planem zajęć.

3. OCENIANIE

 • Ocenianie odbywa się zgodne z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego zapisanymi w Statucie Szkoły.
 • Nauczyciel informuje ucznia/rodzica, która praca będzie podlegać ocenie, określając sposób i termin wykonania pracy oraz sposób przekazania jej nauczycielowi do oceny.
Dyrektor Szkoły
Maria Marciniak