Aktualności

25.03.2020
Organizacja nauczania zdalnego
 
Organizacja nauczania zdalnego w SP 342 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że w okresie od dnia 25.03.2020r. do 10.04.20r. obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące nauczania na odległość, STAJE SIĘ ONO OBOWIĄZKOWE.

Niniejszy dokument zawiera nowe zasady pracy szkoły w tym okresie.

1.    KOMUNIKACJA pomiędzy nauczycielami a uczniami/rodzicami odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus. 

 • Wychowawca koordynuje pracę zespołu klasowego. Monitoruje systematykę logowań uczniów i rodziców do dziennika elektronicznego. W sytuacji, gdy uczeń/rodzic nie odczytuje informacji, wychowawca kontaktuje się z rodzicami telefonicznie z informacją o konieczności bieżącego odczytywania wiadomości przez ucznia oraz rodzica w dzienniku elektronicznym.
 • W przypadku nieskuteczności podjętych działań, wychowawca zgłasza ten fakt wicedyrektorowi/dyrektorowi szkoły; do rodziców zostaje wówczas wysłane oficjalne pismo z informacją o konieczności kontaktu ze szkołą.
 • Indywidualne trudności w bieżącej komunikacji oraz dostępności do Internetu rodzice omawiają z wychowawcą klasy.
 • Dla uczniów, którzy nie posiadają warunków technicznych do zdalnego nauczania np. brak komputera i/lub dostępu do Internetu, nauczyciele przygotowują materiały papierowe. Materiały do pracy dla ucznia odbierają rodzice (okienko podawcze
  w siedzibie szkoły przy ul. Strumykowej 21A).
 • Rodzice dzieci nieposiadających warunków technicznych do pracy zdalnej dostarczają do szkoły (okienko podawcze w siedzibie szkoły przy ul. Strumykowej 21A) prace wykonane przez uczniów.
 • Konsultacje z nauczycielami odbywają się według grafiku, który zostanie przesłany
  w terminie późniejszym, oddzielną wiadomością.
 • Specjaliści oraz nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe będą się kontaktować
  z rodzicami/uczniami poza harmonogramem.
 • Rodzice informują nauczycieli z wyprzedzeniem o niemożności udziału dziecka w zaplanowanej lekcji video i ustalają sposób uzupełnienia zaległości.

2.    SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ

a) wybór programów i materiałów:

 • Zdalne nauczanie będzie prowadzone z wykorzystaniem platform: dziennik elektroniczny Librus, Office 365.
 • W pracy zdalnej będą wykorzystywane źródła i materiały elektroniczne rekomendowane przez MEN (np. e-podręczniki, strona OKE itp.)  oraz inne wskazane przez nauczyciela danego przedmiotu.
 • Nauczyciele w nauczaniu zdalnym będą wykorzystywać podręczniki i materiały ćwiczeniowe używane dotychczas przez uczniów.

b) organizacja pracy z uczniami:

 • wychowawcy klas I – III i oddziałów przedszkolnych codziennie, wysyłają materiały edukacyjne do rodziców i uczniów poprzez zakładkę zadania domowe lub wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus.
 • w klasach IV-VIII przesyłanie materiałów odbywa się według harmonogramu przesłanego Państwu przez wychowawcę klasy, poprzez zakładkę zadania domowe w dzienniku elektronicznym Librus.
 • Nauczyciele specjaliści oraz inni prowadzący zajęcia dodatkowe z uczniami będą wysyłać materiały edukacyjne zgodnie z planem zajęć.

3. OCENIANIE

 • Ocenianie odbywa się zgodne z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego zapisanymi w Statucie Szkoły.
 • Nauczyciel informuje ucznia/rodzica, która praca będzie podlegać ocenie, określając sposób i termin wykonania pracy oraz sposób przekazania jej nauczycielowi do oceny.
Dyrektor Szkoły
Maria Marciniak
 
 
 

 

 

 

PIERWSZY DZIEŃ WAKACJIJESTEŚ GOTOWY?
45
DNI
45
GODZIN
45
MINUT
Strona główna
Szkoła posiada pracownię komputerową oraz pracownię multimedialną sfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny
Szkoła przyłączyła się do realizacji projektu edukacyjnego "Wiślana Szkoła"
Szkoła realizowała projekt w ramach Partnerskie Projekty Szkół Programu COMENIUS
Fundacja Rozwoju Edukacji
Szkoła uczestniczyła w Projekcie unijnym „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
logo-erasmus_tekst1.png autism.jpg CMI-logo-czarno-biale.png mistrzowie_kodowania.jpg cyfrowobezpieczni_1.jpg logo_instaling.png eTwinning_2.jpg 3W.jpg 7-jpg.jpg 1-jpg.jpg 5-jpg.jpg