Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji


Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 – sp342.waw.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-01 

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2021-03-04

 

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

·         Dokumenty w pdf nie są dokumentami edytowalnymi

·         Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

·         Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

·         Część plików nie jest dostępnych cyfrowo

·         Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

·         Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

·         Multimedia nadawane na żywo

·         Treści od innych podmiotów

Informacje dodatkowe – strona posiada:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

·         Podwyższony kontrast

·         Możliwość powiększenia liter

·         Podświetlane linki

·         Skala szarości

·         Jasne tło

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 01-12-2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Grzegorz Próchniak, adres poczty elektronicznej dostepnosc.cyfrowa@sp342.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 676 53 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich 

Dostępność architektoniczna

Budynek: siedziba Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa

Wjazd samochodem na teren posesji możliwy jest od strony ul. Strumykowej przez bramę, która jest otwarta w czasie godzin pracy szkoły. Wejście lub wjazd na wózku na teren posesji możliwy jest przez furtkę znajdującą się przy bramie wjazdowej od ul. Strumykowej.

 

Do budynku prowadzi jedno główne wejście bezpośrednio z poziomu chodnika bez nachylenia oraz bez schodów oraz progu. Wejście jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progu). Podczas przejazdu osoby na wózku przez drzwi wejściowe zapewniona jest pomoc  pracownika portierni znajdującej się  po prawej stronie od wejścia głównego. Budynek składa się z czterech kondygnacji ( przyziemia, parteru, pietra I i II).

W budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca przemieszczanie się osób na wózkach inwalidzkich między poszczególnymi kondygnacjami.  Na poziomie wejścia do szkoły znajduje się pomieszczenie sekretariatu oraz administracji. Szerokość ciągów komunikacyjnych pozwala na swobodne przemieszczanie się na poszczególnych kondygnacjach.  W budynku znajdują się cztery toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych po jednej na każdej kondygnacji. Przed budynkiem zostały wyznaczone trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku  nie ma  pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących.

W Szkole Podstawowej nr 342 istnieje możliwość komunikacji w polskim języku migowym za pośrednictwem usługi Tłumacz Migam.  Z bezpłatnej usługi można skorzystać na dwa sposoby:

1.Posiadając sprzęt komputerowy (komputer PC, laptop, tablet) wyposażony w kamerę z dostępem do sieci internetowej z przepustowością co najmniej 1 Mbit /s można połączyć się z Tłumaczem online  języka migowego klikając w ikonę języka migowego, znajdującą się na stronie internetowej Szkoły.

2. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby szkoły przy ul. Strumykowej 21 A lub filii szkoły przy ul. Topolowej 15. W  sekretariacie siedziby oraz filii szkoły znajduje się stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. 

Usługa dostępna jest w godzinach pracy szkoły tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.

 

Budynek: Filia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera ul. Topolowa 15, 03-138 Warszawa

Wjazd samochodem na teren posesji możliwy jest od strony ul. Leśnej Polanki przez bramę wyposażoną w szlaban otwierany za pomocą pilota. Osoby nieposiadające pilota powiadamiają o zamiarze wjazdu na teren posesji pracownika portierni za pomocą specjalnego przycisku znajdującego się po lewej stronie bramy.

Do budynku prowadzą dwa wejścia – wejście główne oraz wejście przeznaczone dla oddziałów przedszkolnych. Do obydwu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się  podjazd dla wózków. Wejście główne wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 100 cm, brak progów). Po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się recepcja nie posiadająca niskiej lady.  Dalsze przejście zabezpieczone jest uchylnymi bramkami kontroli dostępu. Sekretariat oraz pokój administracji znajduje się na pierwszym piętrze budynku.

 W budynku znajduje się platforma dźwigowa umożliwiająca przemieszczanie się osób na wózkach inwalidzkich między poszczególnymi kondygnacjami. Odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych pozwala na swobodne przemieszczanie się na poszczególnych kondygnacjach. Na posadzkach  nie ma oznakowania dotykowego.

W budynku znajdują się trzy toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych po jednej na każdej kondygnacji

Przed budynkiem zostały wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma  pętli indukcyjnych.

W Szkole Podstawowej nr 342 istnieje możliwość komunikacji w polskim języku migowym za pośrednictwem usługi Tłumacz Migam.  Z bezpłatnej usługi można skorzystać na dwa sposoby:

1.Posiadając sprzęt komputerowy (komputer PC, laptop, tablet) wyposażony w kamerę z dostępem do sieci internetowej z przepustowością co najmniej 1 Mbit /s można połączyć się z Tłumaczem online  języka migowego klikając w ikonę języka migowego, znajdującą się na stronie internetowej Szkoły.

2. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby szkoły przy ul. Strumykowej 21 A lub filii szkoły przy ul. Topolowej 15. W  sekretariacie siedziby oraz filii szkoły znajduje się stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. 

Usługa dostępna jest w godzinach pracy szkoły tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.